Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter i Teamtailor

Det är viktigt för oss på Victoria Park att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer rådande dataskyddsregler.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, kontaktuppgifter och arbetslivserfarenhet.

Denna integritetspolicy förklarar för dig som är arbetssökande hos Victoria Park, hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver även syftet med behandlingen och vilka rättigheter du har.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Victoria Park AB med dotterbolag, organisationsnummer 556695-0738, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter från din ansökan. Vi inhämtar också information under rekryteringsprocessen vid intervjuer, referenstagning, bakgrundskontroll, personlighets- och färdighetstester samt yrkesrelaterade sociala medier såsom Linkedin.

Vilka personuppgifter samlar vi in och vilket stöd har vi för behandlingen?

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post, ansökan, utbildning, arbetslivserfarenhet, övrig meriterande erfarenhet, språkkunskaper, kön, födelsedatum, foto, nuvarande arbetsgivare, löneanspråk, tjänstgöringsintyg, resultat från bakgrundskontroller och olika tester. Vi tar även anteckningar i samband med intervjuer och i dialogen med rekryteringsbyråer och företag som genomför tester.

Vi behandlar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen med stöd av intresseavvägning och inhämtar ditt samtycke för deltagande i bakgrundskontroll och personlighets- och färdighetstester.

Vill du finnas med i vår kandidatdatabas för framtida lediga tjänster, lämnar du ditt samtycke för detta syfte.

Om du inte vill lämna ditt samtycke för bakgrundskontroller och tester, kan du dessvärre inte delta i rekryteringsprocessen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att utvärdera din lämplighet för den befattning som du söker.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter som är kopplade till rekryteringsprocessen i två år.

Bakgrundskontroll gallras direkt efter inhämtandet, endast en markering för godkänd eller ej godkänd sparas.

CV sparas för framtida rekryteringar så länge samtycket finns på plats.

Vem tar del av dina personuppgifter

De som kan komma att ta del av dina personuppgifter är HR-avdelningen och rekryterande personal. Vi delar även dina personuppgifter med rekryteringsbyråer och företag som utför tester. Vi informerar referenter om att du är i en rekryteringsprocess hos oss när vi gör referenstagning. Personuppgifterna kommer även att delas med system- och driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Victoria Parks räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt med sekretess.

Cookies

När du använder Teamtailor kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Teamtailor. Vi använder cookies för att underlätta din användning av Teamtailor samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av Teamtailor. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Teamtailor. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av Teamtailor försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Teamtailor inte längre finns tillgängliga.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Victoria Park överför i de flesta fall inte personuppgifter utanför EU/EES. I de enstaka fall då personuppgifter behandlas i tredje land, finns adekvata skyddsnivåer på plats.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära att personuppgifter vi har om dig som inte stämmer eller är ofullständiga och ska bli rättade. Du har även rätt att få personuppgifterna raderade när behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

Du har även rätt att kräva att behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har synpunkter på att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om behandlingen är baserad på intresseavvägning (t.ex. marknadsföring).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att överföra personuppgifter till en annan part om det finns ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund för behandling och under förutsättning att det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Rätt vid automatiska beslut

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga påföljder. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal eller du har gett ditt samtycke. Den gäller inte heller om det är tillåtet enligt en särskild lagstiftning.

Rätt att rikta klagomål till Datainspektionen

Om du anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor kopplat till vår personuppgiftsbehandling för dig som anställd, kontakta Victoria Parks GDPR-ansvarig på pua@victoriapark.se.

 

Jobbar du redan på Victoria Park?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@victoriapark.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor